Quyết định thành lập

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NAM TẠI TPHCM                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                          Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

               Số 08 QĐ/HĐH                                                                                        TP. HCM, ngày 8 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

                                                         V/v Thành lập Hội Doanh Nhân Quảng Nam Phía Nam

                                                                                             *****-----*****

                          - Căn cứ điều lệ hoạt động của Hội Đồng Hương Quảng Nam tại HCM
                          - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCH Hội Đồng Hương Quảng Nam tại Tp.HCM.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành Lập Hội Doanh Nhân Quảng Nam Phía Nam.

Điều 2: Hội Doanh Nhân Quảng Nam Phía Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp được tổ chức và hoạt động theo điều lệ hội sau khi được Hội Đồng Hương phê duyệt, trực thuộc quản lý của Hội Đồng Hương Quảng Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí. Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                                                                            TM. BCH HĐH QUẢNG NAM TẠI TP HCM
                                                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                            NGUYỄN VĂN TUẤN

Tìm kiếm

Hội viên mới

Gương mặt thương hiệu